سرپرستی استان همدان دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم) دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) دبستان پسرانه معراج اندیشه سرپرستی استان همدان دبستان پسرانه معراج اندیشه دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم)